Algemene leveringsvoorwaarden van Jilles Meubelmaker

Artikel 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Voorwaarden : de onderhavige Algemene Voorwaarden. Jilles Meubelmaker: de eenmanszaak Jilles Meubelmaker, gevestigd aan de Galerij 4 te Blokker en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37119362. Opdrachtgever : de partij die met Jilles Meubelmaker contracteert c.q. beoogt te contracteren. Offerte : elk schriftelijk aanbod van Jilles Meubelmaker om een opdracht met de opdrachtgever aan te gaan. Opdracht : na schriftelijk akkoord en/of aanbetaling van de opdrachtgever komt automatisch een opdracht tot stand tot het verrichten van de in de offerte gespecificeerde diensten en/of het leveren van in de offerte gespecificeerde producten. Product : het in opdracht vervaardigde of gerestaureerde object, meubel, in te bouwen meubel.

Artikel 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jilles Meubelmaker uit te voeren opdrachten en gedane offertes tot levering van diensten en goederen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk, indien Jilles Meubelmaker deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 5. Als Jilles Meubelmaker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet meer van toepassing zijn of dat Jilles Meubelmaker in enige mate het recht zou verliezen om alsnog de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Alle personen die door Jilles Meubelmaker bij de voorbereiding of uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
 7. Jilles Meubelmaker heeft het recht zijn algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Jilles Meubelmaker zal in dat geval de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.

Artikel 3 – OFFERTES EN TOT STANDKOMING OPDRACHT

 1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, voorcalculaties en offertes in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Jilles Meubelmaker is pas gebonden, nadat hij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Alle eventueel vooraf gemaakte afspraken en/of toezeggingen welke niet schriftelijk door Jilles Meubelmaker zijn bevestigd, zullen hierbij zijn vervallen.
 3. Offertes zijn geldig tot dertig (30) dagen na datum van de offerte, tenzij de offerte een andere termijn vermeldt.
 4. Jilles Meubelmaker aanvaardt bij de offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager, koper en/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen maten en materialen.
 5. De opdracht komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Jilles Meubelmaker uitgebrachte offerte schriftelijk heeft aanvaard en/of aanbetaling. Indien de offerte niet op enige wijze door de opdrachtgever wordt bevestigd en Jilles Meubelmaker met instemming van de opdrachtgever toch tot uitvoering van de opdracht overgaat, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.
 6. Mondelinge toezeggingen verbinden Jilles Meubelmaker pas nadat hij deze toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
 7. Jilles Meubelmaker kan niet aan een offerte worden gehouden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan op een kennelijke vergissing of verschrijving berust.
 8. Tevens is Jilles Meubelmaker niet gebonden wanneer de aanvaarding van de offerte, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Jilles Meubelmaker schriftelijk meedeelt met de afwijkende aanvaarding in te stemmen.
 9. Een samengestelde offerte of aanbieding van meerdere producten of diensten verplicht Jilles Meubelmaker niet tot het verrichten van een deel van de overeengekomen prestatie tegen een deel van de prijs.
 10. Jilles Meubelmaker heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 – AUTEURSRECHT

 1. Jilles Meubelmaker behoudt het auteursrecht op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven -ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht- zijn eigendom.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van Jilles Meubelmaker mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, teksten en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
 3. De opdrachtgever die in strijd handelt met het bepaalde in dit artikel, is een direct opeisbare boete verschuldigd. De hoogte hiervan is gelijk aan 10% van het bedrag van de opdracht. Dit bedrag zal e opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van Jilles Meubelmaker voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht van de stukken, zoals genoemd in lid 1. niet over.

Artikel 5 – PRIJS

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd tenzij anders vermeldt.
 2. De prijs is gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging bestaande prijzen van materiaal, arbeidsloon, belastingen, koersen, rechten, lasten etc. Afhankelijk van hetgeen in de opdrachtbevestiging is vermeld, wordt de opdracht uitgevoerd tegen een van tevoren overeengekomen vast tarief, dan wel uurtarief.
 3. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
 4. Meer- en minderwerk zullen na opgave van Jilles Meubelmaker en akkoord van de opdrachtgever verrekend worden.

Artikel 6 – LEVERING

 1. Jilles Meubelmaker zal zich inspannen om de opdracht op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De reikwijdte van deze verplichting is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng/inzet van opdrachtgever en de door opdrachtgever aangeleverde relevante informatie.
 2. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de dag volgend op de datum van schriftelijke opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien aan de opgegeven levertijd door onvoorziene omstandigheden niet kan worden voldaan kan de levering op een later tijdstip geschieden. Overschrijding door Jilles Meubelmaker van de levertijd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren, tenzij een uiterste leverdatum is overeengekomen.
 4. Voor schade voortvloeiend uit overschrijding van de levertijd is Jilles Meubelmaker niet aansprakelijk.
 5. Het product wordt door Jilles Meubelmaker op de door opdrachtgever aangewezen plaats geleverd en gemonteerd. Indien montage door Jilles Meubelmaker door omstandigheden welke buiten de beïnvloedingssfeer van Jilles Meubelmaker liggen niet mogelijk is, heeft de opdrachtgever de keuze om de levering en montage uit te stellen tot een moment waarop de montage wel plaats kan vinden, of om zelf voor montage zorg te dragen. In het geval de opdrachtgever zelf voor montage zorg draagt, vervalt elke aansprakelijkheid of garantieaanspraak, omdat Jilles Meubelmaker niet in kan staan voor de kwaliteit van de montage.

Artikel 7 – BETALING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling als volgt te geschieden: a. 40% bij het tot stand komen van de overeenkomst; 60% bij oplevering.
 2. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Jilles Meubelmaker.
 3. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen bovengenoemde termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de opdrachtgever in gebreke door het enkele verloop van de termijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
 4. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1 % van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.
 5. Na het verstrijken van de betalingstermijn, zal Jilles Meubelmaker de opdrachtgever herinneren aan zijn betalingsverplichting en een termijn van 14 dagen stellen waarbinnen de factuur alsnog voldaan moet worden.
 6. Na het verstrijken van de in lid 5 deze nadere termijn mag Jilles Meubelmaker zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.

Artikel 8 – ANNULERING

 1. Annulering van een reeds bevestigde opdracht is alleen mogelijk tegen betaling van een percentage van de overeengekomen prijs. De hoogte van dit percentage wordt door Jilles Meubelmaker in redelijkheid vastgesteld aan de hand van reeds geplaatste bestellingen en uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Totdat de opdrachtgever de volledige aan Jilles Meubelmaker verschuldigde betalingen heeft voldaan, behoudt Jilles Meubelmaker zich de eigendom voor van alle door hem geleverde goederen en nog niet verwerkte goederen, tot zekerheid van de aan hem toekomende betalingen.
 2. De opdrachtgever mag de geleverde goederen niet vervreemden, belenen, verhuren, uitlenen, verpanden of anderszins bezwaren met verplichtingen zolang geen algehele betaling aan Jilles Meubelmaker heeft plaatsgevonden.
 3. Bij schending van het in dit artikel bepaalde is artikel 15 van toepassing

Artikel 10 – RISICO

 1. Tenzij Jilles Meubelmaker schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de goederen materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.
 2. Indien buiten de schuld van Jilles Meubelmaker de levering van de goederen niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden en de uitstel van de levering langer duurt dan 4 weken, dient de opdrachtgever van het nog openstaande factuurbedrag de helft te voldoen en worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wanneer Jilles Meubelmaker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. De bepalingen in dit artikel gelden tevens voor het geval Jilles Meubelmaker aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Jilles Meubelmaker bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen of zaken, geen uitgezonderd.
 2. Jilles Meubelmaker is niet aansprakelijk in geval het resultaat niet naar tevredenheid is.
 3. Jilles Meubelmaker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Jilles Meubelmaker is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Jilles Meubelmaker is nimmer gehouden schade er/of kosten te vergoeden ontstaan door, of bij de uitvoering van zijn werk, middellijk of onmiddellijk aan het perceel en/of de zich daarin bevindende goederen en/of de te bewerken objecten toegebracht, tenzij de schade het gevolg mocht zijn van grove schuld of grove nalatigheid van Jilles Meubelmaker.
 5. Jilles Meubelmaker is niet aansprakelijk voor schade aan het door Jilles Meubelmaker geleverde object als gevolg van door derden verduurzaamde of geïmpregneerde of op een andere wijze, welke ook, met chemische middelen bewerkte ondergrond.
 6. Jilles Meubelmaker is nimmer aansprakelijk voor het werk door hem uitgevoerd op of aan een door een derde bewerkte ondergrond, indien deze ondergrond niet deugdelijk mocht blijken te zijn. De opdrachtgever is verplicht Jilles Meubelmaker dadelijk te informeren, indien dit het geval is.
 7. Breuk of beschadiging van glas, nadat dit door Jilles Meubelmaker is geplaatst, komt na de plaatsing direct voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 8. De aansprakelijkheid van Jilles Meubelmaker voor schade veroorzaakt door gebreken aan het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, of indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs, steeds met een maximum van 500 euro.
 9. Jilles Meubelmaker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.
 10. Jilles Meubelmaker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, annulering of ontbinding door Jilles Meubelmaker.
 11. Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na het ontstaan of ontdekking daarvan, schriftelijk bij Jilles Meubelmaker meldt.
 12. Elke aansprakelijkheid van Jilles Meubelmaker jegens de opdrachtgever en/of personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is, op welke grond dan ook, verjaart door verloop van 6 maanden vanaf de dag waarop de opdracht door afronding, ontbinding of opzegging is geëindigd. Deze termijn is tevens een vervaltermijn.
 13. De opdrachtgever vrijwaart Jilles Meubelmaker voor alle aanspraken en schade van Jilles Meubelmaker en/of door hem ingezette hulppersonen die in verband met de uitvoering van de opdracht wordt geleden en die het gevolg is van het handelen of het nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in het bedrijf of de organisatie van opdrachtgever.

Artikel 13 – KLACHTEN

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 dienen klachten binnen 14 dagen na de constatering van het gebrek schriftelijk, met een duidelijke omschrijving van het gebrek, gemeld te worden bij Jilles Meubelmaker. Indien de opdrachtgever de klacht niet binnen de genoemde termijn meldt, behoudt Jilles Meubelmaker zich het recht voor om de klacht te verwerpen.
 2. Op door opdrachtgever gemelde klachten, zal Jilles Meubelmaker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen reageren.

Artikel 14 – GARANTIE

 1. Jilles Meubelmaker staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door hem gebruikte materialen en geleverde producten. Jilles Meubelmaker biedt gedurende 2 jaar na montage van de producten garantie op gebreken aan het product. Deze garantie omvat geen gebreken die toe te schrijven zijn aan normale slijtage of die het gevolg zijn van gebruik van het product anders dan normaal gebruik.
 2. Jilles Meubelmaker zal in redelijkheid beoordelen of het gebrek onder de garantie valt. Indien het gebrek onder de garantie valt, komen met de reparatie of vervanging gepaard gaande kosten voor rekening van Jilles Meubelmaker.
 3. Wanneer een gebrek niet onder deze garantiebepaling valt, kan de opdrachtgever ervoor kiezen om Jilles Meubelmaker het gebrek te laten verhelpen, tegen betaling van de daarmee gepaard gaande kosten.
 4. De in 14.1. genoemde garantieverplichting van Jilles Meubelmaker vervalt indien de opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt aangewend of anderszins op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
 5. Indien Jilles Meubelmaker ter voldoening aan zijn garantieverplichting nieuwe apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen op deze apparatuur, onderdelen of diensten onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
 6. De voldoening aan zijn garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding

Artikel 15 – TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

 1. Jilles Meubelmaker is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien:
  a. de opdrachtgever in gebreke is en zijn verplichtingen niet nakomt;
  b. de opdrachtgever of zijn bedrijf in staat van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie verkeert, of door diens overlijden, of anderszins de beschikkingsmacht over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren;
  c. Jilles Meubelmaker op grond van de redelijkheid en billijkheid de opdracht niet meer naar tevredenheid van de opdrachtgever kan uitvoeren, een en ander op grond van de in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen.
 2. Indien het gestelde in lid 1 van dit artikel van toepassing is dan vervalt hiermee de garantieverplichting zoals gesteld in artikel 14.
 3. In gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering welke Jilles Furniture Design ten laste van de opdrachtgever heeft direct opeisbaar.

Artikel 16 – OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, epidemieën, pandemieën, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden die de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken en die redelijkerwijze niet aan Jilles Meubelmaker kunnen worden toegerekend.
 2. In het geval van overmacht heeft Jilles Meubelmaker het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding kan doen gelden.
 3. Bij gevallen van overmacht zal Jilles Meubelmaker zijn opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Als er geschillen zouden ontstaan naar aanleiding van de offerte of opdracht, dan wel van overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarvan het gevolg zijn, zullen partijen trachten deze in eerste instantie in goed overleg op te lossen, al dan niet met behulp van een onafhankelijke derde.
 3. Alle geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst tussen Jilles Meubelmaker en zijn opdrachtgever en/of derden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De rechter kan pas worden benaderd als een geschil niet is opgelost binnen 3 weken na het ontstaan daarvan. In spoedeisende kwesties hoeft deze termijn niet in acht te worden genomen.